Regulamin organizacyjny
Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „PROF-MED” SP Z O.O.


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Prof-Med”, zwany dalej NZOZ „Prof-Med” jest
podmiotem leczniczym, działającym na podstawie:

a) Ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654)
i przepisów wydanych na jej podstawie

b) Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417 z późn. zm.),
c) Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2008 r., Nr 136, poz. 857 z późn. zm.),
d) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. Nr 252, poz. 1697),
e) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej,
f) Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

II. FIRMA PODMIOTU LECZNICZEGO

Podmiot leczniczy wykonuje działalność leczniczą pod nazwą: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Prof-Med” (zwany w dalszej część Regulaminu NZOZ „Prof-Med”) wpisany jest do rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę Lubelskiego pod nr 000000003373.

III. CELE I ZADANIA PODMIOTU LECZNICZEGO

1. Celem NZOZ „Prof-Med” jest udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie działań służących ratowaniu, przywróceniu i poprawie zdrowia oraz innych działań medycznych wynikających z procesu leczeniu lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.

2. Do zadań Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Prof-Med” w szczególności należą:

a) Realizowanie świadczeń medycznych w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej,
b) Realizowanie świadczeń medycznych w zakresie Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej,
c) Realizowanie świadczeń w zakresie Pracowni Ultrasonografii,
d) Realizowanie świadczeń w zakresie Rehabilitacji,
e) Realizowanie świadczeń w ramach szczepień ochronnych.
oraz udzielanie innych świadczeń w tym niefinansowanych ze środków publicznych.

IV. STRUKTURA ORGANIZACYJNA

1. W skład Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej wchodzi następująca jednostka
organizacyjna:
a) Przychodnia.
2. W skład jednostki organizacyjnej Przychodnia wchodzą następujące komórki organizacyjne:
a) Podstawowa Opieki Zdrowotna
• Gabinet Lekarza POZ
• Gabinet Pielęgniarki środowiskowej
• Gabinet Położnej środowiskowej
b) Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna
• Gabinet Stomatologiczny
• Gabinet Rehabilitacji
c) Pracownia Ultrasonografii,
d) Gabinet diagnostyczno-zabiegowy,
e) Punkt szczepień,
f) Gabinet Medycyny Pracy.

V. MIEJSCA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Adres siedziby głównej Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Prof- Med”:
– 22-100 Chełm, ul. Lwowska 51, telefon do rejestracji: 82 565 62 97 lub 661 785 342.

Druga siedziba znajduje się pod adresem – Dział rehabilitacji :

– 22-100 Chełm, ul. George’a Stephensona 5a, telefon do rejestracji : 516 666 977.


VI. ORGANIZACJA I ZADANIA POSZCZEGÓLNYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI ORAZ WARUNKI ICH WSPÓŁDZIAŁANIA

Do zadań komórek organizacyjnych wymienionych w pkt. IV pp.2 niniejszego regulaminu należy sprawowanie kompleksowej opieki nad pacjentami poprzez wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie lecznictwa ambulatoryjnego, a w szczególności udzielanie porad i konsultacji lekarskich oraz kierowanie i przeprowadzanie badań diagnostycznych.

1. Za organizację i funkcjonowanie poradni i pracowni pod względem merytorycznym, organizacyjnym i ekonomicznym odpowiada Prezes .

Do obowiązków Prezesa należy w szczególności:
a) dbanie o dostępność, ciągłość i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych,
b) kontrola nad prawidłową realizacją zawartych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych, organizacją pracy w podległych komórkach organizacyjnych, współpracą pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Zakładu,
c) kontrolowanie gospodarki lekami i artykułami medycznymi przychodni,
d) dbanie o prawidłowe i efektywne wykorzystanie kadry fachowej, urządzeń, aparatury medycznej oraz sprzętu diagnostycznego,
e) nadzorowanie dyscypliny pracy oraz dbanie o prawidłowe i pełne wykorzystanie godzin pracy przez podległy personel medyczny.
f) analiza materiałów sprawozdawczych i opracowywanie oceny merytorycznej działalności przychodni,
g) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem specjalizacji lekarzy i ich dokształcaniem zawodowym oraz inicjowanie różnych form szkolenia związanych z dokształcaniem średniego personelu medycznego,
h) rozpatrywanie uwag zawartych w skargach pacjentów, a dotyczących organizacji i jakości pracy zakładu,
i) zapewnienie i zabezpieczenie właściwego obiegu dokumentacji medycznej, kontroli jej sporządzania, gromadzenia i przechowywania.

NZOZ „Prof-Med” prowadzi swoją działalność w następującym zespole osobowym:
a) Podstawowa Opieka Zdrowotna
• Lekarz specjalista medycyny rodzinnej
• Lekarz chorób wewnętrznych
• Lekarz pediatra
• Lekarze w trakcie specjalizacji
• Dyplomowana pielęgniarka
• Położna środowiskowa
• Rejestratorka medyczna

b) Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna
• Poradnia Stomatologiczna
– Lekarze Stomatolog
– Asystentka stomatologiczna
• Gabinet Rehabilitacji
– Magister Fizjoterapii
– Terapeuta Manualny

c) Pracownia Ultrasonografii
• Lekarz

e) Dział administracji i księgowości
• Prezes
• Kierownik

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

Zadania Poradni Ogólnej:
1. Świadczenia gwarantowane lekarza podstawowej opieki zdrowotnej obejmują w szczególności:
a) poradę lekarską udzielaną w warunkach ambulatoryjnych,
b) poradę lekarską udzielaną w domu świadczeniobiorcy w przypadkach uzasadnionych medycznie,
c) świadczenia w ramach profilaktyki chorób układu krążenia,
d) poradę patronażową,
e) badania bilansowe, w tym badania przesiewowe,
f) świadczenia medycznej diagnostyki laboratoryjnej lub diagnostyki obrazowej i nieobrazowej,
g) szczepienia ochronne realizowane zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

2. Świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej są udzielane z zachowaniem następujących warunków:
a) przychodnia NZOZ „Prof-Med” zapewnia dostępność do świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w miejscu ich udzielania od poniedziałku do piątku, w godzinach pomiędzy 8:00 a 18:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
b) w przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia świadczeniobiorcy świadczenie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej jest udzielane w dniu zgłoszenia, zgodnie z harmonogramem pracy,
c) w przypadkach innych niż określone w pkt 2 świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej są udzielane w terminie uzgodnionym ze świadczeniobiorcą.
3. W celu realizacji zabiegów i procedur diagnostyczno-terapeutycznych w trakcie udzielanej porady lekarskiej oraz tych wynikających z udzielanej porady oraz obowiązkowych szczepień ochronnych wynikających z zakresu zadań lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, przychodnia zapewnia funkcjonowanie gabinetu zabiegowego od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w tym punktu szczepień dostępnego co najmniej raz w tygodniu, także po godzinie 15:00.
4. W przypadku gdy w wyniku udzielonej przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej porady lekarskiej zachodzi konieczność wykonania badań laboratoryjnych, lekarz wystawia skierowanie do laboratorium w celu pobrania materiałów do badań.
5. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej w ramach współpracy z pielęgniarką podstawowej opieki zdrowotnej i położną podstawowej opieki zdrowotnej, na której liście świadczeniobiorców znajduje się świadczeniobiorca, jest obowiązany do wydania skierowania na realizację zleceń pozostających w zakresie zadań pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej.
6. Do zadań gabinetu pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej należy w szczególności planowanie i realizowanie kompleksowej opieki pielęgniarskiej nad pacjentem i jego rodziną, jak również realizacja programów promocji zdrowia i programów profilaktycznych.
7. Do zadań gabinetu położnej środowiskowo-rodzinnej należy w szczególności planowanie i realizowanie pielęgnacyjnej opieki położniczo-ginekologicznej nad pacjentką i jej dzieckiem do ukończenia 2 roku życia.
8. Do zadań punktu szczepień należy w szczególności planowanie szczepień oraz wykonywanie szczepień wg ustalonego kalendarza szczepień u dzieci i dorosłych, przestrzeganie terminów ważności i prawidłowego przechowywania szczepionek.

ŚWIADCZENIA SPECJALISTYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
Do podstawowych zadań Poradni Stomatologicznej należy w szczególności:

a) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych z zakresu danej specjalności poradni,
b) diagnozowanie, leczenie i orzekanie o stanie zdrowia;
c) przeprowadzanie ambulatoryjnych zabiegów specjalistycznych,
d) udzielanie konsultacji specjalistycznych,
e) prowadzenie spraw z zakresu orzecznictwa lekarskiego,
f) stałe podnoszenie kwalifikacji personelu medycznego,

PORADNIA MEDYCYNY PRACY
Do podstawowych zadań Poradni Medycyny Pracy należy:

a) przeprowadzanie badań lekarskich wstępnych, okresowych i kontrolnych pracowników,
b) ocena możliwości wykonywania pracy lub pobierania nauki uwzględniająca stan zdrowia i zagrożenia występujące w miejscu pracy lub nauki,
c) monitorowanie stanu zdrowia osób pracujących zaliczanych do grup szczególnego ryzyka, a zwłaszcza osób wykonujących pracę w warunkach przekroczenia normatywów higienicznych, młodocianych, niepełnosprawnych oraz kobiet w wieku rozrodczym i ciężarnych,
d) wykonywanie badań umożliwiających wczesną diagnostykę chorób zawodowych i innych chorób związanych z wykonywaną pracą,
e) badanie kierowców,
f) uczestnictwo w komisjach BHP.

GABINETY I PRACOWNIE DIAGNOSTYCZNE
Do podstawowych zadań Pracowni: USG, EKG należy w szczególności:

a) wykonywanie badań diagnostycznych,
b) prowadzenie rejestru wykonanych badań,
c) rzetelne i zgodne z prawem prowadzenie dokumentacji medycznej.

GABINET REHABILITACYJNY
Do podstawowych zadań Gabinetu rehabilitacyjnego należy w szczególności:

a)przyjmowanie chorych skierowanych na zabiegi i prowadzenie rehabilitacji ogólnoustrojowej,
b) prowadzenie zabiegów starannie wg wskazówek lekarza.


VII. PRZEBIEG PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W JEDNOSTKACH I KOMÓRKACH ORGANIZACYJNYCH PODMIOTU LECZNICZEGO

1. Świadczenia zdrowotne udzielane są wyłącznie przez pracowników medycznych, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje do wykonywania świadczeń, potwierdzone dyplomami,
certyfikatami i spełniających odpowiednie wymagania zdrowotne.
2. Proces udzielania świadczeń zdrowotnych rozpoczyna się w Rejestracji, gdzie pacjenci zgłaszają się w celu umówienia wizyty u lekarza.
3. Każdorazowo przy pierwszej wizycie w Przychodni pacjent zobowiązany jest złożyć – przy dokonywaniu czynności rejestracyjnych:
a) oświadczenie o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania informacji o jego stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej oraz danych umożliwiających kontakt z tą osobą, albo oświadczenie o braku takiego upoważnienia;
b) oświadczenie o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania dokumentacji, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej, albo oświadczenie o braku takiego upoważnienia.
W Rejestracji pacjent zobowiązany jest okazać:
a) skierowanie od lekarza – w przypadku gdy świadczenie ma być realizowane w Poradni
Ultrasonografii w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz do Poradni Lekarza Medycyny Pracy
b) PESEL – w celu weryfikacji uprawnień Pacjenta do korzystania ze świadczeń w systemie EWUŚ.
4. W pierwszej kolejności przyjmowani są pacjenci zgłaszający się w stanie wymagającym natychmiastowego udzielenia świadczenia zdrowotnego.
5. Pacjent zgłaszający się w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, w przypadku gdy zostaje wpisany na listę osób oczekujących na udzielenie świadczenia, ma prawo wglądu do ewidencji osób oczekujących, zgodnie z postanowieniami umowy o świadczenia usług medycznych z NFZ.
6. Po zarejestrowaniu się do lekarza pacjent w umówionym dniu i o określonej godzinie zgłasza się do przyjęcia we wskazanym gabinecie lekarskim.
7. Świadczenia zdrowotne w Poradni Lekarza POZ są udzielane wyłącznie za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.
8. Jeżeli istnieją ku temu wskazania medyczne, w szczególności w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta, lekarz skontaktuje się niezwłocznie z pacjentem w celu stawienia się pacjenta w podmiocie leczniczym udzielającym świadczeń zdrowotnych, których udzielenie jest wskazane wskazaniami medycznymi.
7. W miarę możliwości konsultacje lub badania towarzyszące powinny odbywać się w tym samym pomieszczeniu, bez konieczności przechodzenia pacjenta. Dopuszcza się przejście pacjenta do innych pomieszczeń, jeśli uzasadnione jest to niezbędnym wyposażeniem technicznym lub warunkami przeprowadzenia konsultacji.
8. W trakcie udzielania świadczenia zdrowotnego pacjent ma prawo do uzyskania niezbędnych wyjaśnień, dotyczących postawionej diagnozy, a także zaproponowanego leczenia.
9. Na każdym etapie udzielania świadczenia zdrowotnego pacjent ma prawo do złożenia skargi/zażalenia na zachowanie lub czynności personelu NZOZ „Prof-Med”.
10. Skarga/zażalenie może być zgłoszone pisemnie lub ustnie. Na każdą skargę/zażalenie należy udzielić pisemnej odpowiedzi w terminie nie przekraczającym 14 dni.
11. W zakresie realizowania świadczeń zdrowotnych NZOZ „Prof-Med” zapewnia pacjentowi:
a) środki farmaceutyczne i materiały medyczne niezbędne do wykonania procedury medycznej,
b) pomieszczenie do wykonania procedury odpowiednie do stanu zdrowia i stopnia niepełnosprawności pacjenta.


VIII. PRZEBIEG PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NIEODPŁATNYCH

1. NZOZ „Prof-Med” organizuje świadczenia zdrowotne udzielane w zakresie określonym w niniejszym regulaminie, z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń w komórkach organizacyjnych przedsiębiorstwa Spółki, w sposób gwarantujący pacjentom najbardziej dogodną formę korzystania ze świadczeń.
2. W uzasadnionych przypadkach świadczenia mogą być udzielane w miejscu pobytu pacjenta.
3. Rejestracja pacjentów odbywa się w każdej dostępnej formie, tj. osobiście, za pośrednictwem członków rodziny lub osób trzecich bądź telefonicznie, z wyznaczeniem dnia i godziny realizacji świadczenia zdrowotnego.
4. Świadczenia zdrowotne udzielane będą w miarę możliwości w dniu zgłoszenia lub w innym terminie uzgodnionym z pacjentem, według ustalonej kolejności, w dniach i godzinach ich udzielania.
5. Przyjmowanie pacjentów odbywa się wg kolejności ich rejestracji, za wyjątkiem osób do tego uprawnionych tj:
a) zasłużonych honorowych dawców krwi,
b) zasłużonych dawców przeszczepu,
c) inwalidów wojennych i wojskowych,
d) kombatantów.
6. Zakład nie może odmówić udzielenia świadczenia zdrowotnego osobie, która potrzebuje natychmiastowego udzielenia takiego świadczenia, ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia. W stanach nagłych świadczenia zdrowotne są udzielane niezwłocznie.
7. Lekarze kierują pacjentów na konsultacje specjalistyczne przez wystawienie skierowania zgodnie z warunkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz przez płatników.
8. Lekarze kierują pacjentów na leczenie szpitalne i inne niż szpitalne, realizowane w warunkach stacjonarnych i całodobowych, jeżeli cel leczenia nie może być osiągnięty ambulatoryjnie.

Aby skorzystać z bezpłatnych świadczeń zdrowotnych w przypadku braku możliwości weryfikacji pacjenta w systemie Ewuś należy przedstawić dowód ubezpieczenia zdrowotnego:
a) dla pracowników:
– aktywna karta chipowa, lub
– legitymacja ubezpieczeniowa lub
– zaświadczenie z zakładu pracy o odprowadzaniu składek na ubezpieczenia zdrowotne, lub
– druk ZUS RMUA;
b) dla emerytów i rencistów
– aktywna karta chipowa, lub
– legitymacja emeryta lub rencisty lub aktualny odcinek emerytury, renty;
c) dla osoby bezrobotnej:
– aktualne zaświadczenie z Urzędu Pracy, lub
– legitymacja ubezpieczeniowa wraz z aktualnym wpisem i pieczątką
d) dla osoby ubezpieczonej dobrowolnie
– umowa z NFZ wraz z aktualnym dowodem opłaty składki,
e) dla członka rodziny osoby ubezpieczonej :
– aktywna karta chipowa, lub – druk ZUS ZCZA lub ZUS ZCNZ z aktualną pieczątka pracodawcy, lub
– legitymacja rodzinna, lub – aktualne zaświadczenie z zakładu pracy, lub
– legitymacja emeryta lub rencisty z wpisanymi członkami rodziny wraz z aktualnym odcinkiem renty lub emerytury
f) dla osób uprawnionych z innego państwa członkowskiego, przebywających czasowo na terytorium Polski:
– EKUZ Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, lub
– poświadczenie wydane przez NFZ.

2. Dokumentem uprawniającym pacjenta do korzystania z bezpłatnej podstawowej opieki zdrowotnej jest deklaracja wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej środowiskowej, złożona przez ubezpieczonego w NZOZ „Prof-Med”.
3. Bezpłatne specjalistyczne ambulatoryjne świadczenia zdrowotne udzielane są na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
4. Skierowanie, o którym mowa w ust 3 niniejszego paragrafu nie jest wymagane:
a) do ginekologa i położnika,
b) do dermatologa,
c) do okulisty,
d) do stomatologa,
e) dla inwalidów wojennych i wojskowych,
f) dla osób represjonowanych, kombatantów,
g) dla cywilnych niewidomych ofiar wojny,
h) dla uprawnionego żołnierza lub pracownika, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami kraju.


IX. PROWADZENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ ORAZ OPŁATY ZA JEJ UDOSTĘPNIANIE

1. NZOZ „Prof-Med” prowadzi dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych oraz zapewnia ochronę i poufność danych zawartych w tej dokumentacji zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w przypadku udzielania świadczeń finansowanych ze środków publicznych także zgodnie z wymogami określonymi przez płatnika świadczeń.
2. Dokumentacja medyczna, do czasu przekazania jej do Archiwum jest przechowywana w rejestracji.
3. Prezes jest odpowiedzialny za stworzenie warunków organizacyjnych i technicznych, odpowiednich do przechowywania dokumentacji medycznej, zapewniających jej poufność i zabezpieczających przed dostępem osób nieupoważnionych, zniszczeniem lub zgubieniem oraz umożliwiających jej wykorzystanie bez zbędnej zwłoki.
4. Zakończoną wewnętrzną dokumentację medyczną oraz zakończoną dokumentację medyczną zbiorczą przechowuje się w Archiwum Spółki.
5. Po upływie okresów przechowywania określonych w odrębnych przepisach, dokumentacja medyczna zostaje zniszczona w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczy.
6. NZOZ „Prof-Med” udostępnia dokumentację, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu:
a) pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta; po śmierci pacjenta, prawo do wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia;
b) podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych,
c) organom władzy publicznej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru,
h) podmiotom, uprawnionym w myśl ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej do przeprowadzania na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia, kontroli podmiotu leczniczego, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli,
e) ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem,
f) uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek,
i) organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem,
h) podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów,
i) zakładom ubezpieczeń – za zgodą pacjenta,
j) lekarzowi, pielęgniarce lub położnej, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do jej przeprowadzenia,
j) innym osobom i podmiotom, uprawnionym na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

7. Dokumentacja medyczna jest udostępniana do wglądu w siedzibie Spółki lub poprzez sporządzenie jej kopii, odpisów bądź wyciągów.
8. Wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii ustala się w sposób określony w art. 28 ust. 4 w ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
9. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 8, określa załącznik nr 1 do regulaminu.
10. Czas oczekiwania na kopię, wyciąg lub odpis wynosi 2 dni. W przypadkach uzasadnionych znaczną objętością dokumentacji czas oczekiwania może ulec wydłużeniu.

X. WARUNKI WSPÓŁDZIAŁANIA Z INNYMI PODMIOTAMI LECZNICZYMI

1. NZOZ „Prof-Med” w celu zapewnienia prawidłowości leczenia i pielęgnacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, współdziała z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, udzielającymi świadczeń zdrowotnych na rzecz tych pacjentów.
2. NZOZ „Prof-Med” oraz osoby udzielające w jej imieniu świadczeń zdrowotnych, udzielają innym podmiotom wykonującym działalność leczniczą informacji związanych z pacjentem w przypadku gdy:
a) pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy wyraża pisemną zgodę na ujawnienie tajemnicy,
b) zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia pacjenta lub innych osób,
c) zachodzi potrzeba przekazania innym osobom wykonującym zawód medyczny, niezbędnych informacji o pacjencie, związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych,
d) obowiązujące przepisy prawa tak stanowią.
3. NZOZ „Prof-Med” udostępnia podmiotom wykonującym działalność leczniczą dokumentację medyczną pacjentów, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych.
4. Współdziałanie z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą odbywa się z poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz z poszanowaniem praw pacjenta.
5. Współdziałanie może przyjąć następujące formy:
a) zawieranie umów z innymi podmiotami, w tym z podmiotami w przedmiocie świadczeń zdrowotnych, których nie wykonuje się, a które są konieczne do zapewnienia prawidłowego procesu leczenia pacjentów,
b) udzielanie konsultacji przez lekarzy na zlecenie innych podmiotów, w tym podmiotów leczniczych,
c) zapewnienie pacjentom konsultacji lekarzy innych, niż zatrudnionych.

Umowa o współpracy z podmiotami wykonującymi działalność leczniczą obejmuje warunki kierowania pacjentów, finansowania świadczeń i nadzoru nad jakością wykonywanego świadczenia zdrowotnego. W uzasadnionych medycznie przypadkach lekarz wydaje skierowanie na badania diagnostyczne, do innych poradni specjalistycznych lub w celu leczenia stacjonarnego.
W razie potrzeby lekarz wydaje niezbędne zaświadczenie o stanie zdrowia i przysługujących uprawnieniach z tytułu stanu zdrowia lub stopnia niepełnosprawności, w tym także zaświadczenia o prawie do zasiłku chorobowego.


XI. ORGANIZACJA PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W PRZYPADKU POBIERANIA OPŁAT

1. NZOZ „Prof-Med” może udzielać świadczeń zdrowotnych zarówno nieodpłatnie jak i odpłatnie.
2. Świadczenia zdrowotne będą udzielane nieodpłatnie, w razie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z Narodowym Funduszem Zdrowia, w zakresie objętym umową, na rzecz osób ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia bądź innych osób uprawnionych. W wypadku udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach umowy z NFZ, NZOZ „Prof-Med” nie może pobierać żadnych dodatkowych opłat od pacjentów.
Za udzielone świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych (świadczenia zdrowotne odpłatne), pacjenci wnoszą opłaty zgodnie z ustalonym cennikiem. Cennik usług medycznych określa załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
3. Odpłatne świadczenia zdrowotne mogą być wykonywane bez skierowania i nie jest wymagane przedstawienie przez pacjenta dowodu ubezpieczenia zdrowotnego.
4. Udzielanie świadczeń zdrowotnych odpłatnych, organizowane jest w taki sposób, aby nie ograniczać dostępności świadczeń finansowanych ze środków publicznych; w sposób zapewniający poszanowanie zasady sprawiedliwego, równego, niedyskryminującego i przejrzystego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz zgodnie z kryteriami medycznymi.
5. Udzielanie świadczeń zdrowotnych odpłatnych, pozostaje bez wpływu na ustaloną kolejność udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
6. Świadczenia zdrowotne odpłatne, udzielane będą w miarę możliwości w dniu zgłoszenia lub w innym terminie uzgodnionym z pacjentem, według ustalanej kolejności w dniach i godzinach ich udzielania.
7. Pacjent ma prawo do pełnej informacji dotyczącej jego prawa do uzyskania świadczenia finansowanego ze środków publicznych oraz o warunkach uzyskania takiego świadczenia.
8. Odpłatne świadczenia zdrowotne są wykonywane po ich opłaceniu w kasie Spółki, za wyjątkiem przyjęć nagłych ratujących życie, w których rachunek za świadczenie medyczne jest wystawiany po jego udzieleniu.
9. Na życzenie pacjenta, każdorazowo za zrealizowanie odpłatnego świadczenia zdrowotnego, wystawiana jest faktura.


XII. PRAWA I OBOWIĄZKI PACJENTA

Prawa pacjenta określają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności ustawa z dnia 6 listopada 2008r o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009r. Nr 52, poz. 17 z późn. zm.).


XIII. SPOSÓB KIEROWANIA JEDNOSTKĄ I KOMÓRKAMI ORGANIZACYJNYMI PRZEDSIĘBIORSTWA

1. Kierowaniem NZOZ „Prof-Med” zajmuje się Prezes oraz Kierownik
2. Prezes i Kierownik jest upoważniony do jednoosobowego reprezentowania NZOZ „Prof-Med” w stosunkach zewnętrznych i wewnętrznych, a także ponosi odpowiedzialność za zarządzanie podmiotem leczniczym.
3. Do szczegółowych kompetencji Prezesa oraz Kierownika należy:
– kierowanie pracą podległego personelu działalności podstawowej i pomocniczej,
– podejmowanie decyzji dotyczących mienia w zakresie zwykłego zarządu,
– reprezentowanie NZOZ „Prof-Med” w stosunkach zewnętrznych i wewnętrznych,
-podejmowanie decyzji w sprawach związanych z nawiązywaniem, zmianą i rozwiązywaniem umów o pracę,
– kontrolowanie przestrzegania przez pracowników przepisów bhp i przeciwpożarowych,
– przyjmowanie skarg i zażaleń,
– realizowanie polityki finansowej NZOZ „Prof-Med”,
– wydawanie zarządzeń wewnętrznych regulujących bieżącą działalność NZOZ „Prof-Med”
– nadzór nad jakością udzielanych świadczeń medycznych,
– działanie na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników,
-nadzór nad utrzymaniem urządzeń, sprzętu, aparatury medycznej i zajmowanych pomieszczeń w należytym stanie technicznym z uwzględnieniem zasad BHP i przepisów przeciwpożarowych,
– dbanie o udzielanie świadczeń medycznych przez personel o odpowiednim stanie zdrowia i niezbędnych kwalifikacjach fachowych.
-bezpośredni merytoryczny nadzór nad działalnością pracowników administracji, księgowości, informatyka w zakresie bieżącego realizowania zobowiązań wobec płatników i Partnerów Medycznych,
– podejmowanie decyzji w sprawach dotyczących bieżących zakupów, sprzętu i materiałów,
– nadzorowanie dyscypliny czasu pracy wszystkich pracowników NZOZ „Prof-Med”,
– projektowanie, wdrażanie i nadzorowanie wszelkich działań związanych z innowacjami
organizacyjnymi NZOZ „Prof-Med”, w tym min. rejestracją internetową Pacjentów.
4. Bezpośredni nadzór nad funkcjonowaniem poradni specjalistycznych sprawuje Prezes.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin organizacyjny ustala Prezes.
2. W sprawach nieuregulowanych regulaminem organizacyjnym zastosowanie mają odrębne przepisy.
3. Podanie regulaminu organizacyjnego do wiadomości pacjentów następuje poprzez udostępnienie go, na wniosek pacjenta, w Rejestracji, a także na stronie internetowej www.profmed-chelm.pl
4. Postanowienia regulaminu organizacyjnego zostają podane do wiadomości wszystkich
zatrudnionych w NZOZ „Prof-Med”.
5. Regulamin w niniejszej formie wchodzi w życie z dniem 15.01.2020 r.


Załącznik nr 1

Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. Dz. U. 2020 poz. 849) od dnia 01.12.202020 r. do 28.02.2021 r. opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów, kopii lub wydruków wynoszą:
1. 1 strona wyciągu lub odpisu 10 zł (brutto)
2. 1 strona kopii 0,30 zł (brutto)
3. Na elektronicznym nośniku danych (jedna płytka CD-DVD) (wynik badania zapisany elektronicznie) 2 zł brutto
Opłatę za wydanie dokumentacji medycznej można pobierać od pacjenta lub przedstawiciela ustawowego tylko wtedy, gdy wniosek dotyczy dokumentacji medycznej w zakresie, jaki już pacjentowi wydano (w całości lub części).

Dodatkowo opłatę za wydanie dokumentacji medycznej można pobierać, gdy wniosek składa osoba upoważniona przez pacjenta.

Udostępnienie dokumentacji do wglądu na miejscu, po uprzednim uzgodnieniu terminu, jest bezpłatne.


Załącznik nr 2


CENNIK USŁUG KOMERCYJNYCH

1. Gabinet Medycyny Pracy

• Badanie lekarskie pracownika wstępne, okresowe, kontrolne– 70 zł (słownie siedemdziesiąt złotych)
• Badania lekarskie dla kierowców wstępne, okresowe –180zł (słownie sto osiemdziesiąt złotych)
• Badanie lekarskie dla kierowców kontrolne – 70 zł (słownie siedemdziesiąt złotych)
• Książeczka sanepidowska lub orzeczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych – 30 zł (słownie trzydzieści złotych )
• Inne dodatkowe badania lekarskie, laboratoryjne lub psychologiczne, po wcześniejszym uzgodnieniu ze Zleceniodawcą – cena zależna od zakresu badań, ustalana indywidualnie.
• Udział w przeglądach stanowisk pracy, komisjach BHP oraz innych zadań zleconych przez Zleceniodawcę – cena do ustalenia przed wykonaniem usługi.

2. Poradnia Stomatologiczna – dla pacjentów powyżej 18 r.ż.

• Badanie stomatologiczne kontrolne 50 zł *
• Znieczulenie nasiękowe 20 zł
• Znieczulenie przewodowe 30 zł
• Wypełnienie kompozytowe 1 powierzchnia 110 zł – 150 zł
• Wypełnienie kompozytowe 2 powierzchnia 130 zł -160 zł
• Wypełnienie kompozytowe 3 powierzchnia 160 zł – 180 zł
• Wypełnienie kompozytowe 4 powierzchnia 180 zł – 250 zł
• Rozległa odbudowa zęba materiałem kompozytowym 230 zł – 300 zł
• Wypełnienie estetyczne przy szyjkowe 150 zł
• Odbudowa estetyczna w przednim odcinku 300 zł
• Opatrunek tymczasowy 50 zł
• Opatrunek leczniczy 80 zł – 100 zł

* w przypadku realizacji ustalonego planu leczenia, opłata zostaje odjęta od ustalonej z lekarzem kwoty
• Dewitalizacja miazgi zęba w znieczuleniu 100 zł
• Całkowite chemo-mechaniczne opracowanie kanałów i wypełnienie systemem
• Powtórne leczenie kanałowe (rewizja) 1 kanał + 50 zł
• Ząb jednokanałow 150 zł
• Ząb dwukanałowy 200 zł
• Ząb trzykanałowy 250 zł
• Ząb czterokanałowy 300 zł
• Chirurgiczne usunięcie korzenia 100 zł
• Chirurgiczne usunięcie zęba jednokorzeniowego 150 – 200 zł
• Chirurgiczne usunięcie zęba wielokorzeniowego 180 zł – 250 zł
• Chirurgiczne usunięcie zęba z dłutowaniem, w tym zębów zatrzymanych 350-450 zł

 

3. Gabinet Rehabilitacji

Masaż
• masaż całego kręgosłupa-45 zł (w karnecie 5 zabiegów- 215 zł)
• masaż całego ciała- 150 zł (w karnecie 5 zabiegów- 650 zł)

Fizykoterapia

• w karnecie 10 zabiegów- 3 dowolnie wybrane zabiegi fizykoterapii- 240 zł

2 zabiegi z fizykoterapii+ masaż całego kręgosłupa- 350 zł

• w karnecie 10 zabiegów- 4 dowolnie wybrane zabiegi fizykoterapii- 320 zł

3 zabiegi z fizykoterapii+ masaż całego kręgosłupa- 420 zł

• w karnecie 10 zabiegów- 5 dowolnie wybrane zabiegi fizykoterapii- 400 zł

4 zabiegi z fizykoterapii+ masaż całego kręgosłupa- 490 zł

Zabiegi z kinezyterapii i fizykoterapii- 10 zł (jeżeli są to zabiegi jednorazowe)

4. Gabinet USG

USG jamy brzusznej 110 zł
USG tarczycy 100 zł
USG tkanek miękkich (zmiany powierzchowne, węzły chłonne) 120 zł
USG piersi 100 zł
USG ślinianek 100 zł
USG stawów 100 zł