Polityka prywatności

Informacja dotycząca Ochrony Danych Osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE o ochronie danych osobowych informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Prof-Med” Sp z. o. o. ul. Lwowska 51, 22-100 Chełm.
2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Łukasz Rybczyński, kontakt pod adresem email: .
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach zdrowotnych, profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej i leczenia, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego.
4. Prawo do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz zakres w jakim są one zbierane wynika z ustawy z dnia 06 listopada 2008 o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2012 poz. 159) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581).
5. Pani/Pana dane osobowe przekazywane są do Narodowego Funduszu Zdrowia i innych placówek medycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami, do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w ustalonym prawem zakresie, do uprawnionych na podstawie prawa innych organów publicznych i podmiotów prawnych oraz do podmiotów zabezpieczających zarządzanie systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego.
6. Spółka nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
7. Dane osobowe przechowywane są zgodnie z ustawą z dnia 06 listopada 2008 o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2012 poz. 159).
8. W okresie przechowywania Pani/Pana danych osobowych wynikającym z przepisów nie ma Pani/Pan prawa do zażądania zaprzestania ich przetwarzania ani prawa do bycia zapomnianym.
9. W granicach przepisów prawa Pani/Pan ma prawo do zmiany oraz sprostowania swoich danych osobowych w zakresie, w którym Pani/Pan je podał.
10. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ustanowionego zgodnie z przepisami prawa na terenie Polski.
11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynika z ustawy z dnia 06 listopada 2008 o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2012 poz. 159) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581), brak ich podania uniemożliwia zrealizowanie świadczenia medycznego.

NZOZ „Prof-Med” Sp z o. o. Chełm, ul. Lwowska 51 przetwarza dane osobowe (w tym dane medyczne) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w szczególności:

1. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych.
2. Ustawy z dnia 6 listopada 2008 o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
3. Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 o zawodach lekarza i lekarza dentysty.
4. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej.
5. Ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 o systemie informacji w ochronie zdrowia.
6. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.
7. Rozporządzenia MSWiA z dnia 29 kwietnia 2004 w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.
8. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie ochronie danych).

NZOZ „Prof-Med” Sp z o. o. Chełm, ul. Lwowska 51 oświadcza, że w placówce została wdrożona Polityka Ochrony Danych osobowych wraz ze szczegółowymi wymogami określonymi w unijnym ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO).