Wykaz dokumentów wymaganych do planowanego przyjęcia:

  • skierowanie od lekarza POZ lub lekarza specjalisty,
  • świadczeniobiorca powinien zarejestrować skierowanie w wybranym gabinecie, zakładzie rehabilitacji lub fizjoterapii nie później niż 30 dni od dnia jego wystawienia,
  • skierowanie na cykl zabiegów powinno zawierać:
  1. Pieczęć nagłówkową z numerem umowy zawartej z dyrektorem właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia,
  2. Imię, nazwisko, adres zamieszkania świadczeniobiorcy oraz numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,
  3. Rozpoznanie w języku polskim,
  4. Kod jednostki chorobowej według Klasyfikacji ICD-10,
  5. Choroby przebyte i współistniejące oraz inne czynniki, w tym wszczepione urządzenia wspomagające pracę układu krążeniowo-oddechowego lub metal w ciele pacjenta lub przyjmowanie niektórych leków, mogące mieć istotny wpływ na proces rehabilitacji lub na postępowanie fizjoterapeutyczne,
  6. Pieczęć i podpis lekarza wystawiającego to skierowanie oraz datę jego wystawienia.

Istnieje możliwość wykupienia zabiegów komercyjnych zleconych przez lekarza.